Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön

   

 

 

 

 

 

Stadgar

 

 

1 § Föreningen har sitt säte i Laholms kommun.

 

2 § Föreningens ändamål är att bevara landsbygdsmiljön samt verka för en levande bygd. Föreningen skall också verka för att naturen och kulturen blir intakt.

 

3 § Föreningen är helt ideell. Verksamheten skall bedrivas på sak fakta.

 

4 § Medlemskap i föreningen erhålls efter anmälan och betalning av medlemsavgiften.

 

       Utesluten blir den som inte under två verksamhetsår betalt medlemsavgiften.

 

Den som vill gå ur föreningen har att till styrelsen inkomma med begäran om utträde. Inbetald årsavgift tillfaller föreningen.

 

5 § Högsta beslutande organ är årsmötet, medlemsmöten samt styrelsen i nu nämnd

      ordning.

 

6 § Beslut fattas genom enkel majoritet.

 

7 § Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, fyra övriga ledamöter samt

      sex suppleanter. Styrelsen väljs på två år, första året väljs dock ordförande, kassör,

      två ledamöter och tre suppleanter på ett år.

 

8 § Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

9 § Årsmötet väljer två revisorer på ett år samt en revisorsuppleant.

 

10§ Årsmötet väljer valberedning, 3 personer varav en skall vara sammankallande.

 

11 § Stadgeändring kan ske först när styrelsen tagit upp förslaget på ett medlemsmöte,

       vilket godkänt stadgeändringen och därefter på ordinarie årsmöte.

 

12 § Upplöses föreningen skall kvarvarande tillgångar tillfalla Föreningen Svenskt

         Landskapsskydd, FSL.

 

13 § Årsmötet beslutar om medlemsavgift.

 

14 § Kallelse till årsmöte resp. medlemsmöte skall ske senast fjorton dagar före

         mötet.

 

15 § Årsmötet skall hållas mellan den 15 februari och den 31 mars.

 

16 § Årsmötets dagordning skall bland annat innehålla val, verksamhetsberättelse,

         ansvarsfrihet för styrelsen samt ekonomisk rapport.

 

17 § Extra föreningsstämma skall hållas om särskild uttaxering skall ske,

         exempelvis om föreningen behöver anlita extern expertis.

 

 

 

 

 

 

Förenigen för bevarand av landsbygdmiljön© 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use

info@landsbygdsmiljon.se